استانداری سیستان و بلوچستان/معرفی استانداران اسبق

استانداران اسبق

آقای غلامرضا دانش نارویی           دوران خدمت  10/12/1357 لغایت 31/5/1358

آقای حبیب جریری                      دوران خدمت  31/5/1358 لغایت 18/10/1358

آقای حمید بهرامی                     دوران خدمت 18/10/1358 لغایت 19/4/1359

آقای منوچر محمدی                   دوران خدمت 15/6/1359 لغایت 26/11/1360

آقای محمد تقی عاقبت رفعت      دوران خدمت 26/11/1360 لغایت 15/4/1362

آقای سید احمد نصری                دوران خدمت 15/4/1364 لغایت 16/8/1364

آقای محمود اشجع                    دوران خدمت 11/10/1364 لغایت 9/7/1368

آقای محمود حجتی                    دوران خدمت 9/7/1368  لغایت 21/6/1373

آقای وجیه ا... آقاتقی                 دوران خدمت 21/6/1373 لغایت 28/10/1373

آقای علی بخش جهانبخش         دوران خدمت 28/10/1373 لغایت 29/7 / 1376

آقای سید محمود حسینی          دوران خدمت 29/ 7 /1376 لغایت 16/ 4 /1381

آقای حسین امینی                    دوران خدمت 16/4 /1381  لغایت 20/6/1384

آقای  حبیب الله دهمرده              دوران خدمت 20/6/1384 لغایت 16/6/1387

آقای علی محمد آزاد                   دوران خدمت 16/6/1387 لغایت 24/5/1391

آقای حاتم ناروئی                      دوران خدمت 24/5/1391 لغایت 6/9/92

آقای علی اوسط هاشمی             دوران خدمت 92/9/6    لغایت   96/8/17