آزمون مربوط به " طرح شناسایی و جذب نیروهای مستعد درون سازمانی برای انتصابات سیاسی " راس ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 98/4/28 توسط مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در محل مرکز آموزش علمی و کاربردی استانداری واقع در بلوار خلیج فارس برگزار می گردد.

آزمون مربوط به " طرح شناسایی و جذب نیروهای مستعد درون سازمانی برای انتصابات سیاسی راس ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 98/4/28 توسط مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در محل مرکز آموزش علمی و کاربردی استانداری واقع در بلوار خلیج فارس برگزار می گردد.
۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۰:۱۲
تاریخ ویرایش خبر : ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۰۷:۵۵