برگزاری آزمون مجدد مشاغل عملیاتی آتش نشانی (تکمیل ظرفیت) 1 الی 3 آذر ماه

1-  هزینه آزمون مجدد برای داوطلبان  250/000 ریال و برای خانواده ایثارگران 50 درصد هزینه فوق الذکر بوده و میبایست به شماره حساب 0108131498001 بنام سازمان همیاری شهرداریهای استان واریز و اصل فیش واریزی در روز برگزاری آزمون توسط داوطلب ارائه گردد.

2-  براساس بند 2 صورتجلسه مذکور آزمون مجدد عملی رشته شغلی شهرهایی که سهمیه استخدامی آنان تکمیل نشده به شرح ذیل  می باشدو اگر چنانچه داوطلبی در شهرهای مذکور اولویتی ندارد نمی تواند در آزمون مجدد شرکت نماید و عواقب ناشی از آن برعهده داوطلب می باشد.بدیهی است وجوه پرداختی توسط داوطلبان به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

رشته شغلی کاردان آتش نشان

نام شهر

تعداد پست خالی

نام شهر

تعداد پست خالی

زابل

8

گلمورتی

1

قصرقند

1

زرآباد

1

 

رشته شغلی راننده آتش نشان

نام شهر

تعداد پست خالی

نام شهر

تعداد پست خالی

زاهدان

3

زابل

5

نگور

1

راسک

1

دوست محمد

1

اسپکه

1

علی اکبر

1

نصرت آباد

1

گلمورتی

1

گشت

1

قصرقند

1

زرآباد

1

 3- آزمون رأس ساعت 7:30 روزهای یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه 1 الی 3 آذرماه در محل دهکده المپیک ورزشی زاهدان به آدرس تقطع بلوار دانشجو  و بزرگمهر برگزار خواهد شد و داشتن کارت بیمه ورزشی و البسه مناسب ورزشی برای داوطلبان الزامی می باشد.

4-   برگزاری آزمون مجدد مشاغل عملیاتی آتش نشانی (تکمیل ظرفیت) 1 الی 3 آذر ماه


۲۳ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۱۵