گل افشان

گل افشان

 درشمال غرب چابهار در زمینی مسطح دو تپه کوچک گلفشان ویک تپه بزرگ به ارتفاع 50 متر وجود دارد.گلفشان کنارک مهمترین گلفشان ناحیه کرانه بلوچستان است. این اثر طی یک پدیده مرفولوژیکی ایجاد شده که بیانگر فعالیتهای تکتو نیکی منطقه است.گل خروجی از این تپه به رنگ خاکستری فشرده و سرد از جنس رس و مارن به همراه گاز می باشد و هنگام خروج گل از ترکیدن حباب صدایی شنیده می شود.

۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۱۸