بازی های محلی

بازی های محلی استان سیستان و بلوچستان عبارتند از پادشاوزیر،  چل بازی، چوب بازی، شترسواری، قایم بازی، ، کیچ زور، کشتی کچ گردون.

 
۱ آبان ۱۳۹۹ ۱۰:۳۰
تاریخ ویرایش خبر : ۱ آبان ۱۳۹۹ ۱۸:۳۷