بازی های محلی

بازی های محلی استان سیستان و بلوچستان عبارتند از پادشاوزیر، ، چل بازی، چوب بازی، شترسواری، قایم بازی، ، کیچ زور، کشتی کچ گردون.

 
۲۶ مهر ۱۳۹۳ ۱۱:۴۰