فراخوان صدور پروانه ایجادو بهره برداری دفتر پیشخوان خدمات دولت سال 92

کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان سیستان و بلوچستان ، در نظردارد به منظورتوسعه وگسترش دفاترپیشخوان خدمات دولت در9 نقطه استان بر اساس شرایط اعلامی اقدام به اعطای پروانه دفتر پیشخوان  خدمات دولت نماید لذا متقاضیان می بایستی به پایگاه اینترنتی www.sbportal.irو یا دبیر خانه کارگروه مستقر در استانداری مراجعه و نسبت به دریافت فرم ثبت نام ، دفترچه شرایط فراخوان (بسته شماره 1) اقدام نموده وپس از مطالعه دقیق آنها مدارک مورد نیاز و فرم تکمیل شده را از طریق پست سفارشی به نشانی زاهدان:میدان آزادیاستانداری سیستان و بلوچستان -دبیرخانه کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت - کد پستی 9816718793 ارسال نموده و رسید دریافت نمایند.

ملاحظات:

الف) مهلت ارسال مدارک از تاریخ 1392/11/12 تا تاریخ 1392/11/26 می باشد بدیهی است پس ازتاریخ مقرر به مدارک ارسالی هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

ب) نتایج فراخوان از طریق پرتال استان به آدرس فوق اعلام خواهد شد.لذا از مراجعه به استانداری خودداری فرمایید.

 

۷ مهر ۱۳۹۳ ۱۳:۲۷