فهرست مصوبات و بخشنامه ها

ساعات کار کارمندان دولت
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۳۰ دی ۱۳۹۶ ]
چگونگی به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص) در دستگاه‌های اجرایی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۷ آذر ۱۳۹۶ ]
بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ]
ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی کارکنان قراردادی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ]
نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ]