فرمانداری ها

برای مشاهده تارنمای فرمانداری ها بر روی فرمانداری مورد نظر کلیک نمایید.

فرمانداری زاهدان فرمانداری ایرانشهرفرمانداری قصرقندلینک فرمانداری هیرمند

لینک فرمانداری هامونفرمانداری سرباز


اطلاعات تماس فرمانداریها


ردیف

نام نام خانوادگی

عنوان

تلفن دفتر

فاکس

1

 

عبدالرحمان شهنوازی

فرماندار زاهدان

32300223

33230074-5

32325823

2

محمد میهنی

فرماندارمیرجاوه

33583071-2

33583070

3

هوشنگ ناظری

فرماندارزابل

32224017-18

32224040

32228099

32225050

4

جمشید رخشانی نسب

فرماندارزهک

2217 3261

32614554-5

32612288

5

محمدعلی پیری

فرماندارهیرمند

32622091-5

32622223-24

6

تقی طاهری

فرماندارنیمروز

3339 3269

32692441

32693340-41

2441 3269

7

علیرضا کیخا

فرماندار هامون

32632745-46

2266 3263

8

علی اکبرچاکرزهی

فرماندارخاش

33724777-8

33724772-3

33424999

4779 3372

9

درویش نارویی

فرماندارسراوان

2011 3762

37622021-4

37642023

20253762

37642008

10

عبدالصمد عیسی زاده

فرماندارسیب و سوران

37693005-6

2083 3777

11

رشید پارسایی

فرماندار زابلی

4401 3772

37723231

23954400-2

23954082

2395 3772

12

حمیرا ریگی

فرماندارقصرقند

2201 3524

2200 3524

13

 

نبی بخش داودی

فرماندارایرانشهر

37220955-6

37227002

37227870

37229505

14

رضا مشکی

فرمانداردلگان

3030 3733

37333156-7

2253 3733

15

ضیاءالحق هاشمزهی

فرماندار فنوج

37182200

37182608

37182201

37182525

16

حمیدالدین یوسفی

فرماندار سرباز

2160 3714

37142140-1

37142160

37142766

37142004

2141 3714

17

صاحب گل صالحی

فرماندارنیکشهر

35222200-3

2204 3522

18

ایوب درویشی

 فرماندار چابهار

35330300-4

332111 35

19

بیژن بختیار

فرماندارکنارک

35380031-2

35383006

35380033تاریخ بروزرسانی : ۱۴ آذر ۱۳۹۶ ۰۸:۵۸