ارتباط با فرمانداریها

نام و نام خانوادگی
نام فرمانداری
تلفن تماس
فاکس
 
۱.ابوذر مهدی نخعی
فرماندار زاهدان

۳۲۳۰۰۲۲۳

۳۳۲۳۰۰۷۴,۵

۳۲۳۲۵۸۲۳
۲.فرهاد سرحدی

فرماندار میرجاوه

۳۳۵۸۳۰۷۱,۲
۳۳۵۸۳۰۷۰
۳.غلامرضا گنجی

فرماندار زابل

۳۲۲۲۴۰۱۷,۱۸
۳۲۲۲۴۰۴۰
۳۲۲۲۸۰۹۹
۳۲۲۲۵۰۵۰
۴.غلامرضا اربابی

فرماندار زهک

۳۲۶۱۲۲۱۷

۳۲۶۱۴۵۵۴,۵

۳۲۶۱۲۲۸۸
۵.محمد علی پیری

فرماندار هیرمند

۳۲۶۲۲۰۹۱,۵
۳۲۶۲۲۲۲۳,۲۴
۶.محمد حاجی حسینی
فرماندار نیمروز
۳۲۶۹۳۳۳۹
۳۲۶۹۲۴۴۱
۷.حسینعلی حسینی قلعه نو

فرماندار هامون

۳۲۶۳۲۷۴۵
۳۲۶۳۲۲۶۶
۸.حمیدالدین یوسفی

فرماندار خاش

۳۳۷۲۴۷۷۷,۸

۳۳۴۲۴۹۹۹

۳۳۷۲۴۷۷۹
۹.درویش نارویی

فرماندار سراوان

۳۷۶۲۲۰۱۱

۳۷۶۲۲۰۲۱-۴

۲۰۲۵۳۷۶۲

۳۷۶۴۲۰۰۸

۱۰.عبدالصمد عیسی زاده

فرماندار سیب و سوران

۳۷۶۹۳۰۰۵,۶
۳۷۷۷۲۰۸۳
۱۱.محمد رفیع دهواری

فرماندار مهرستان

۳۷۷۲۴۴۰۱

۳۷۷۲۳۲۳۱

۲۳۹۵۴۴۰۰-۲

۳۷۷۲۲۳۹۵
۱۲.علیرضا میر

فرماندار قصرقند

۳۵۲۴۲۲۰۱
۳۵۲۴۲۲۰۰
۱۳.نبی بخش داوودی

فرماندار ایرانشهر

۳۷۲۲۰۹۵۵,۶

۳۷۲۲۷۰۰۲

۳۷۲۲۷۸۷۰
۱۴.مجتبی شجاعی

فرماندار دلگان

۳۷۳۳۳۰۳۰

۳۷۳۳۳۱۵۶,۷

۳۷۳۳۲۲۵۳
۱۵.مشتاق احمد ریگی

فرماندار فنوج

۳۷۱۸۲۲۰۰

۳۷۱۸۲۶۰۸

۳۷۱۸۲۵۲۵
۱۶.محمد انور بجارزهی

فرماندار سرباز

۳۷۱۴۲۱۶۰

۳۷۱۴۲۱۴۰,۱

۳۷۱۴۲۰۰۴
۳۷۱۴۲۱۴۱
۱۷.صاحب گل صالحی

فرماندار نیکشهر

۳۵۲۲۲۲۰۰-۳
۳۲۲۲۲۲۰۴
۱۸.رحمدل بامری

 فرماندار چابهار

۳۵۳۳۰۳۰۰-۴
۳۵۳۳۲۱۱۱
۱۹.ابابکر بلوچ

فرماندار کنارک

۳۵۳۸۰۰۳۱,۲
۳۵۳۸۳۰۰۶

۳۵۳۸۰۰۳۳

20.امیریان

 فرمانداربمپور

 
37322091