تارنمای فرمانداری ها

برای مشاهده تارنمای فرمانداری ها بر روی فرمانداری مورد نظر کلیک نمایید.

فرمانداری زاهدان
فرمانداری ایرانشهر
فرمانداری قصرقند
لینک فرمانداری هیرمند

ارتباط با فرمانداریها

نام و نام خانوادگی
نام فرمانداری
تلفن تماس
فاکس
 
۱.عبدالرحمان شهنوازی
فرماندار زاهدان

۳۲۳۰۰۲۲۳

۳۳۲۳۰۰۷۴,۵

۳۲۳۲۵۸۲۳
۲.محمد میهنی

فرماندار میرجاوه

۳۳۵۸۳۰۷۱,۲
۳۳۵۸۳۰۷۰
۳.هوشنگ ناظری

فرماندار زابل

۳۲۲۲۴۰۱۷,۱۸
۳۲۲۲۴۰۴۰
۳۲۲۲۸۰۹۹
۳۲۲۲۵۰۵۰
۴.جمشید رخشانی نسب

فرماندار زهک

۳۲۶۱۲۲۱۷

۳۲۶۱۴۵۵۴,۵

۳۲۶۱۲۲۸۸
۵.محمد علی پیری

فرماندار هیرمند

۳۲۶۲۲۰۹۱,۵
۳۲۶۲۲۲۲۳,۲۴
۶.محمد حاجی حسینی
فرماندار نیمروز
۳۲۶۹۳۳۳۹
۳۲۶۹۲۴۴۱
۷.علیرضا کیخا

فرماندار هامون

۳۲۶۳۲۷۴۵
۳۲۶۳۲۲۶۶
۸.حمیدالدین یوسفی

فرماندار خاش

۳۳۷۲۴۷۷۷,۸

۳۳۴۲۴۹۹۹

۳۳۷۲۴۷۷۹
۹.درویش نارویی

فرماندار سراوان

۳۷۶۲۲۰۱۱

۳۷۶۲۲۰۲۱-۴

۲۰۲۵۳۷۶۲

۳۷۶۴۲۰۰۸

۱۰.عبدالصمد عیسی زاده

فرماندار سیب و سوران

۳۷۶۹۳۰۰۵,۶
۳۷۷۷۲۰۸۳
۱۱.رشید پارسایی

فرماندار مهرستان

۳۷۷۲۴۴۰۱

۳۷۷۲۳۲۳۱

۲۳۹۵۴۴۰۰-۲

۳۷۷۲۲۳۹۵
۱۲.حمیرا ریگی

فرماندار قصرقند

۳۵۲۴۲۲۰۱
۳۵۲۴۲۲۰۰
۱۳.نبی بخش داوودی

فرماندار ایرانشهر

۳۷۲۲۰۹۵۵,۶

۳۷۲۲۷۰۰۲

۳۷۲۲۷۸۷۰
۱۴.مجتبی شجاعی

فرماندار دلگان

۳۷۳۳۳۰۳۰

۳۷۳۳۳۱۵۶,۷

۳۷۳۳۲۲۵۳
۱۵.ضیاءالحق هاشمزهی

فرماندار فنوج

۳۷۱۸۲۲۰۰

۳۷۱۸۲۶۰۸

۳۷۱۸۲۵۲۵
۱۶.مجیب حسنی

فرماندار سرباز

۳۷۱۴۲۱۶۰

۳۷۱۴۲۱۴۰,۱

۳۷۱۴۲۰۰۴
۳۷۱۴۲۱۴۱
۱۷.صاحب گل صالحی

فرماندار نیکشهر

۳۵۲۲۲۲۰۰-۳
۳۲۲۲۲۲۰۴
۱۸.غلامرضا مجیدی نژاد

 فرماندار چابهار

۳۵۳۳۰۳۰۰-۴
۳۵۳۳۲۱۱۱
۱۹.بیژن بختیار

فرماندار کنارک

۳۵۳۸۰۰۳۱,۲
۳۵۳۸۳۰۰۶

۳۵۳۸۰۰۳۳