برای تماس با سازمانها و مراکز دولتی و غیر دولتی مرتبط با امور قضایی و قوانین،  نام مرکز را در کادر جستجو وارد نمایید .

لیست تماس با مراکز مرتبط در زمینه امور قضایی و قوانین

لیست تماس گروه امور قضایی و قوانین

نام مرکزآدرستلفن
اداره کل دخانیات33513797-9
اداره کل ثبت اسناد33448471-3
فرماندهی مرزبانی33261066
دادگستری استان33222501-8
سازمان بازرسی33322610-3
پزشکی قانونی33424361-2
ستاد نظارت بر گمرکات33229494-5
اداره کل تعزیرات حکومتی33225568
اداره کل زندانها واقدامات تأمینی33410618
اداره کل دیوان محاسبات33442070