خدمات واگذار شده اداره کل بیمه سلامت به دفاتر پیشخوان

خدمات واگذار شده اداره کل بیمه سلامت  به دفاتر پیشخوان:

1-صدور اولیه دفترچه کارکنان دولت

2- تعویض دفترچه کارکنان دولت

3- ابطال دفترچه کارکنان دولت

4- صدور المثنی کارکنان دولت

5- صدور اولیه دفترچه ایرانیان

6- تعویض دفترچه ایرانیان

7- ابطال دفترچه ایرانیان

8- صدور المثنی دفترچه ایرانیان

9- صدور اولیه دفترچه سایر اقشار

10- تعویض دفترچه سایر اقشار

11- ابطال دفترچه سایر اقشار

12- صدور المثنی دفترچه سایر اقشار

13- صدور اولیه دفترچه روستایی

14- تعویض دفترچه روستایی

15- صدور المثنی دفترچه روستایی

16- ابطال دفترچه روستایی

17- تبدیل وضعیت شاغل به بازنشسته

18- بازگشت از ابطال کلیه صندوقها

19- ثبت نام بیمه سلامت همگانی

20- صدور اولیه دفترچه بیمه سلامت همگانی

21- تعویض دفترچه بیمه سلامت همگانی

22- المثنی دفترچه بیمه سلامت همگانی

23- ابطال دفترچه بیمه سلامت همگانی

24- خروج از تحت تکفل

 

برای مشاهده لیست دفاتر پیشخوانی که می توانند خدمات واگذار شده اداره کل بیمه سلامت را به شهروندان محترم ارائه نمایند بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

  مشاهده لیست دفاتر پیشخوان