خدمات واگذار شده اداره کل پست به دفاتر پیشخوان

خدمات واگذار شده اداره کل پست به دفاتر پیشخوان:

 

1-قبول مرسوله عادی

2-قبول مرسوله سفارشی

3-قبول مرسوله پیشتاز

4-قبول مرسوله ویژه

5-سرویس الکترونیکی

6-خدمات فروش تأیید کد پستی برای همه کارها

7-تأییدیه تحصیلی

8-ارسال گواهینامه شهری و بین شهری

9-ارسال مدرک پست یافته

10-ارسال توزیع ملی ایران خودرو

11-امانت

 

برای مشاهده لیست دفاتر پیشخوانی که می توانند خدمات واگذار شده اداره کل پست را به شهروندان محترم ارائه نمایند بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

  مشاهده لیست دفاتر پیشخوان