لیست دفاتر ارائه دهنده خدمات اداره کل بهزیستی به تفکیک شهرستان

کد دفتر ارائه کننده خدمت

نام مسئول دفتر

شهرستان

آدرس

1076-24-72

فرشته بامری

زاهدان

خیابان مصطفی خمینی جنب سازمان بهزیستی

1079-24-72

حسین نوری(تبدیلی دفتر مخابراتی )

زاهدان

خیابان میر حسینی روبروی میر حسینی 38