خدمات واگذار شده اداره کل بهزیستی به دفاتر پیشخوان

خدمات واگذار شده اداره کل بهزیستی به دفاتر پیشخوان:

1-درخواست معافیت سربازی

 

2-تعیین وقت کمیسیون پزشکی(اجتماعی)

 

3-تعیین وقت کمیسیون پزشکی(توانبخشی)

 

4-ثبت نام آزمون سراسری معلولان

 

5-ثبت نام ایاب و ذهاب معلولان

 

6-ثبت نام سوخت معلولان

 

7-معرفی به روان پزشک جهت مراکز اقامتی میان مدت

 

8-اخذ تاییدیه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی

 

9-اخذ تاییدیه پاکی از مراکز دارای مجوز اقامتی

 

10-معرفی نامه آزمایشات عدم اعتیاد

 

11-معرفی نامه جهت گذراندن دوره کارورزی در یکی از مراکز اقامتی میان مدت

12-صدور پروانه فعالیت مراکز غیر دولتی

 

13-تمدید فعالیت مراکز غیر دولتی

 

14-صدور موافقت اصولی مراکز مختلف

 

15-تمدید موافقت اصولی مراکز مختلف

 

 

برای مشاهده لیست دفاتر پیشخوانی که می توانند خدمات واگذار شده اداره کل بهزیستی را به شهروندان محترم ارائه نمایند بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

  مشاهده لیست دفاتر پیشخوان