خدمات واگذار شده شرکت آب و فاضلاب شهری به دفاتر پیشخوان

خدمات واگذار شده شرکت آب و فاضلاب شهری به دفاتر پیشخوان:

1 تعویض کنتور

2- جابجایی محل کنتور

3-جابجایی محل انشعاب

4-قطع دائم

5-قطع موقت

6- وصل مجدد

7- درخواست آزمایش کنتور

8- تغییر نام مشخصات عمومی

9- کاربری

10-تعداد واحد

11- قطر انشعاب

12- ظرفیت قراردادی

13- تعداد خانوار

14- پرداخت الکترونیکی قبوض

 

 

برای مشاهده لیست دفاتر پیشخوانی که می توانند خدمات واگذار شده شرکت آب و فاضلاب شهری را به شهروندان محترم ارائه نمایند بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

مشاهده لیست دفاتر پیشخوان