گزیده اطلاعات بهداشت و درمان

در سال1392، تعداد 18 موسسه با 2554 تخت ثابت در استان گزارش شده است که از این تعداد 16 موسسه با 2224 تخت ثابت وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ،1 موسسه با 270 تخت ثابت متعلق به بخش خصوصی و یک موسسه دیگر خارج از طبقه بندی فوق ( تحت عنوان سایر) دارای 60تخت ‏بوده است.

در سال مذکور از 306 باب مرکز بهداشتی و درمانی فعال در استان ، 183 مرکز شهری و 123 مرکز درمناطق روستایی فعالیت داشته اند. همچنین به لحاظ وابستگی ، 251 مرکز وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ،31 مرکز متعلق به بخش خصوصی و 24 مرکز خارج از طبقه بندی فوق(سایر) وجودداشته است. ازدسته بندی های دیگر می توان 229 مرکز مستقل و 77 مرکز غیرمستقل  ویا251 مرکز روزانه و 55 مرکز شبانه روزی نام برد.

 در سال 1392، تعداد 123 آزمایشگاه، 195 داروخانه، 42 مرکز پرتونگاری و 135 مرکز توانبخشی در استان فعالیت داشته اند.

از تعداد 123 آزمایشگاه، 90 آزمایشگاه وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، 23 آزمایشگاه خصوصی و 10 آزمایشگاه خارج از طبقه بندی فوق (سایر) ، یا 59 آزمایشگاه مستقل و 64 آزمایشگاه  غیرمستقل ، همچنین 108 آزمایشگاه روزانه و 15 آزمایشگاه شبانه روزی اشاره نمود.

از تعداد195 داروخانه، 43 داروخانه وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ، 149 داروخانه خصوصی و 3 داروخانه خارج از طبقه بندی فوق (سایر) وجودداشته است ، همچنین 188 داروخانه مستقل و 7 داروخانه غیرمستقل، یا 172داروخانه روزانه و 23 داروخانه ‏‎شبانه روزی نام برد.

از تعداد 42 مرکز پرتونگاری، 21 مرکز وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ، 18 مرکز مربوط به بخش خصوصی و 3 مرکز خارج از طبقه بندی فوق (سایر) بوده است، 25 مرکز مستقل و 17 مرکز غیر مستقل، یا 28 مرکز روزانه و 14 مرکز شبانه‏روزی دسته بندی های دیگراین مراکز بوده اند .

 از تعداد 135 مرکز توانبخشی، 15 مرکز وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، 109 مرکز خصوصی و 11 مرکز خارج از طبقه بندی فوق (سایر) ، 122 مرکز مستقل و 13 مرکز غیرمستقل،یا 134 مرکز روزانه و 1 مرکز شبانه روزی در سطح استان گزارش شده است.

در سال 1392، 1053 پزشک دردانشگاه های علوم پزشکی استان شاغل بوده اند که از این تعداد 523 پزشک عمومی، 367 پزشک متخصص ، 130 دندانپزشک و 33 نفر داروساز بوده اند. در ضمن 8299 نفر پیراپزشک نیز مشغول به کار بوده اند..

در سال 1392 ، بیشترین آمار واکسیناسیون انجام شده در واحدهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان به ترتیب مربوط به واکسن های فلج اطفال ( 399283 مورد ) ، واکسن های سه گانه یا ثلاث ( 336768 مورد ) و  هپاتیت ب (249274 مورد ) بوده است .


خدمات موضوعی

خدمات شهری آموزش ، فرهنگ و هنر  گردشگری
حوزه خدمات شهری
تماس با سازمانها و مراکز دولتی، پیش بینی وضع آب و هوای استان، دریافت فیش حقوقی کارکنان ادارات، پرداخت اینترنتی قبوض، سامانه درخواست فرآورده های نفتی و...
حوزه آموزش، فرهنگ و هنر
تماس با سازمانهای دولتی متولی آموزش ، فرهنگ و هنر نظیر آموزش و پرورش، اداره کل تبلیغات اسلامی ، صدا و سیما و ....
حوزه گردشگری شبکه رزرواسیون هتل ها، خرید بلیط قطار ، اتوبوس و هواپیما و ....
بهداشت و درمان کشاورزی و محیط زیست تجارت ، صنعت و معدن
حوزه بهداشت و درمان
تماس با بیمارستانها، ادارات بیمه ، پایگاه انتقال خون، جمعیت هلال احمر و ....
حوزه کشاورزی و محیط زیست
ظرفیتهای استان در زمینه کشاورزی و محیط زیست، شماره های تماس با سازمانهای و مراکز دولتی مرتبط
حوزه تجارت، صنعت و معدن
ظرفیتهای استان در زمینه تجاری و بازرگانی، صنعت و معدن ، شماره های تماس با سازمانهای و مراکز دولتی مرتبط